TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VISTA)
17/05/2017

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn
Lưu ý: Bạn đọc truy cập cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VISTA) từ mạng LAN.

Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam
STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

KQNC – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu KQNC
Là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

Giải đáp về nội dung các tài liệu: Văn phòng liên hợp thư viện: lienhiepthuvien@vista.gov.vn

Dịch vụ trực tuyến