TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Danh mục bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học – Môi trường (tính đến 12/2017)
28/12/2017
 1. Bộ sưu tập: Giáo trình Khoa Công nghệ Hóa học (tiếng Anh) 

Mô tả: Giáo trình Khoa Công nghệ Hóa học (tiếng Anh)
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 43 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry

Mô tả: 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 29 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong hội thảo Chemisty and chemical process

Mô tả: bao gồm Các bài nghiên cứu trong hội thảo Chemisty and chemical process .
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 46 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Bài viết nghiên cứu chuyên sâu ngành Hóa học tham khảo (tiếng Anh) 

Mô tả: Tài liệu chuyên ngành Hóa học tham khảo
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 500 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2010 

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2010.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 118 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2009 

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2009.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 106 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2007 

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2007.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 268 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2006 

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2006.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 155 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2005 

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2005.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 136 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2003 

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2003.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 103 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2002 

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2002.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 91 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2000 

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Hóa học năm 2000.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 75 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Khoa Công nghệ Hóa học – Tiếng Việt 

Mô tả: gồm các giáo trình Khoa Công nghệ Hóa học.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 39 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Khoa Công nghệ Hóa học 

Mô tả: gồm các giáo trình Khoa Công nghệ Hóa học.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 19 tài liệu.

 1. Bộ sưu tập: The 1st International Conference on Energy, Environment And Climate Changes 

Mô tả: gồm các bài tham luận trong hội thảo của các tác giả tại VN và nước ngoài.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh. Số lượng: 59 tài liệu.

(Năng lượng và hóa học)

16. Bộ sưu tập: Bài tập hóa học hữu cơ 

Mô tả: gồm các bài tập hóa hữu cơ.
Tác giả: Lê Ngọc Thạch. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 14 tài liệu.

(Cập nhật 12/2017)

Dịch vụ trực tuyến