TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Danh mục bộ sưu tập số Công nghệ Điện – Điện tử (tính đến 12/2017)
26/12/2017
  1. Bộ sưu tập: Sổ tay kỹ thuật điện và điện tử (tiếng Anh) 

Mô tả: Bộ sưu tập “Sổ tay kỹ thuật điện và điện tử – Electronics and Electrical Engineering Collection (tiếng Anh)” của nhà xuất bản “Elsevier” sẽ cung cấp các thông tin quý giá cho bạn.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 75 tài liệu.

  1. Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo AEU – Tạp chí Quốc tế Điện tử và Truyền thông (tiếng Anh) 

Mô tả: Tài liệu tham khảo AEU – Tạp chí Quốc tế Điện tử và Truyền thông – AEU-International Journal of Electronics and Communications (tiếng Anh)
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 144 tài liệu.

  1. Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo chuyên ngành Công nghệ Điện, điện tử (tiếng Anh) 

Mô tả: bao gồm tài liệu tham khảo chuyên ngành Công nghệ Điện, điện tử (tiếng Anh).
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 92 tài liệu.

  1. Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí điện và đời sống năm 2008 – 2010 

Mô tả: gồm các nghiên cứu trong Tạp chí điện và đời sống năm 2008 – 2009 – 2010.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 41 tài liệu.

  1. Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Khoa Công nghệ Điện – Điện tử 

Mô tả: gồm các giáo trình Khoa Công nghệ Điện – Điện tử.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 38 tài liệu.

  1. Bộ sưu tập: Giáo trình Khoa Công nghệ Điện – Điện tử 

Mô tả: gồm các giáo trình Khoa Công nghệ Điện – Điện tử.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 25 tài liệu.

  1. Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo ngành Công nghệ Điện – Điện tử 

Mô tả: gồm một số tài liệu tham khảo ngành Công nghệ Điện – Điện tử.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 27 tài liệu.

 

(Cập nhật 12/2017)

Dịch vụ trực tuyến