TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo chuyên đề Đảm bảo chất lượng – Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (tiếng Anh)
13/04/2018

Mô tả: Tài liệu tham khảo chuyên đề Đảm bảo chất lượng – Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 43 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu:tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Accelerating New Food Product Design and Development
mở phần này của thư viện và xem nội dung Agro-industrial supply chain management:concepts and applications
mở phần này của thư viện và xem nội dung Analytical Tools for Assessing the Chemical Safety of Meat and Poultry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Antioxidants in food
mở phần này của thư viện và xem nội dung Applied Statistics And Probability For Engineers
mở phần này của thư viện và xem nội dung Authenticity of Foods of Animal Origin
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chemistry and Pharmacology of Naturally Occurring Bioactive Compounds
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chemistry of Natural Phenolic Compounds
mở phần này của thư viện và xem nội dung Compendium of the Microbiological Spoilage of Foods and Beverages
mở phần này của thư viện và xem nội dung Concept Research in Food Product Design and Development
mở phần này của thư viện và xem nội dung Extraction Techniques in Analytical Sciences
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food and Nutritional Toxicology
mở phần này của thư viện và xem nội dung Foodborne pathogens
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Polysaccharides and Their Applications
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Safety and Toxicity
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Security in Africa and Asia
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Security in Asia and the Pacific
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Security in Asia the Changing Role of Rice
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Security, Poverty,and Nutrition Policy Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Supply Chain Management and Logistics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Fruit and Vegetables
mở phần này của thư viện và xem nội dung Functional Properties of Food Components
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods
mở phần này của thư viện và xem nội dung An Integrated Approach to New Food Product Development
mở phần này của thư viện và xem nội dung International agri-food chains and networks
mở phần này của thư viện và xem nội dung Medical Toxicology of Natural Substances
mở phần này của thư viện và xem nội dung Molecular and Supramolecular Chemistry of Natural Products and Their Model Compounds
mở phần này của thư viện và xem nội dung Natural Colorants for Food and Nutraceutical Uses
mở phần này của thư viện và xem nội dung Natural Food Colorants
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Politics of Food
mở phần này của thư viện và xem nội dung Postharvest Biology and Technology of Fruits,Vegetables, and Flowers
mở phần này của thư viện và xem nội dung Procedures for Analysis of Citrus Products
mở phần này của thư viện và xem nội dung Protective culture, antimicrobial metabolites and bacteriophages for food and beverage biopreservation
mở phần này của thư viện và xem nội dung Rice and climate change:significance for food security and vulnerability
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sensory marketing: research on the sensuality of products
mở phần này của thư viện và xem nội dung Shelf Life Assessmentof Food
mở phần này của thư viện và xem nội dung Shelf Life Evaluation of Foods
mở phần này của thư viện và xem nội dung Spectral Atlas of Polycyclic Aromatic Compounds Vol.2
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Stability and Shelf Lifeof Food
mở phần này của thư viện và xem nội dung Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Derivatives
mở phần này của thư viện và xem nội dung The State of Food Insecurity in the World
mở phần này của thư viện và xem nội dung Supply Chain Management
mở phần này của thư viện và xem nội dung Toxicants in Food Packaging and Household Plastics
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến