TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Hội nghị khoa học vật liệu tiên tiến và ứng dụng
21/09/2017

Mô tả: gồm các bài tham luận trong hội thảo của các tác giả tại VN.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh. Số lượng: 83 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng  mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 191; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Activation of mesoporous carbon synthesized from SBA-16 for CO2 storage
mở phần này của thư viện và xem nội dung Adsorption of reactive yellow dye from single and binary component systems onto bamboo charcoal/chitosan biocomposite
mở phần này của thư viện và xem nội dung Alkaloid và Quassinoid từ rễ cây mật nhân Eurycoma longifolia Jack.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bước đầu nghiên cứu làm sạch, biến tính ống than nano (CNTs) và khảo sát tính chất điện hóa hệ compozit Spinel/CNTs
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bước đầu nghiên cứu tiền xử lý và thủy phân vỏ cacao để làm nguyên liệu lên men bioetanol
mở phần này của thư viện và xem nội dung Biến tính nanosilica và sử dụng làm chất gia cường trong chế tạo vật liệu xốp cứng polyuretan tỷ trọng thấp (LDPU@m-SiO2)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Biocompatible enhancement of polyamidoamine dendrimer via its alkylation
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chiết xuất pectin từ vỏ cóc (Spondias cytherea) bằng phương pháp hỗ trợ bởi vi sóng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chế tạo và điều khiển kích thước hạt nano platin bằng phương pháp tạo mầm trung gian
mở phần này của thư viện và xem nội dung C-N coupling by direct C-H bond activation of ethers over a recyclable metal organic framework Cu2(BPDC)2(BPY)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Copper ferrite nanoparticles as an efficient and magnetically recyclable catalyst for the ligand-free C-N coupling reaction of 4′-iodoacetophenone with imidazole
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đặc tính tự làm sạch của vật liệu khung cơ kim MIL-53(Fe) dưới bức xạ UVA-VIS
mở phần này của thư viện và xem nội dung Effect of templates and synthesis conditions on the characteristics and catalytic activity of microporous ZSM-11
mở phần này của thư viện và xem nội dung Effects of catalyst on the chemical vapor deposition of single-walled carbon nanotubes
mở phần này của thư viện và xem nội dung Effects of functional groups and dispersants on the properties of multi-walled carbon nanotube buckypapers
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hydrogel y sinh nhạy cảm nhiệt độ trên cơ sở triblock copolyme (PCLA-PEG-PCLA)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Imidazolium-based ionic liquid as promising green solvent for aza-micheal reaction between primary amines and ethyl acrylate at ambient temperature
mở phần này của thư viện và xem nội dung Impact of fluorine in chain of co-solvent on solubility of AOT in supercritical carbon dioxide
mở phần này của thư viện và xem nội dung Injectable chitosan-based hydrogel via enzyme-mediated reaction for biomedical application
mở phần này của thư viện và xem nội dung Điều chế xúc tác CuO/CeO2 biến tính Pt cho phản ứng oxi hóa sâu cacbon monoxid và p-xylen trong môi trường có hơi nước
mở phần này của thư viện và xem nội dung Khảo sát khả năng khử màu nhuộm của gum hạt muồng hoàng yến (Cassia fistulaL.)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Khảo sát tinh dầu củ nén (Allium schoenprasum L.) và điều chế thuốc ho từ tinh dầu nén
mở phần này của thư viện và xem nội dung Laboratory-scale biofilters packed with mixture of wood chips and compost media for removal of NH3 and H2S
mở phần này của thư viện và xem nội dung Microemulsion processing of nanosize crypttomelane-type molecular sieve
mở phần này của thư viện và xem nội dung Microwave-assisted Etraction of α-Mangostin from mangosteen fruit rind (Garcinia mangostana linn.)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Màng polyme phân hủy sinh học trên cơ sở cacboxymetyl xenlulo
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mô phỏng quá trình giảm hoạt tính xúc tác cracking FCCbằng phương pháp tuần hoàn propylen
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một coumarin mới và chromene phân lập từ rễ cây xáo tam phân Paramignya trimera
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nanocellulose: Extraction from non-Wood crop residues and application in nanocomposite
mở phần này của thư viện và xem nội dung New cationic 1,4-Bis(Styrylbenzene)-Based fluorescent chemosensor for highly sensitive detection of mercury ions in water
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ứng dụng phổ cộng hưởng từ hạt nhân trong phân tích đánh giá độ chuyển hóa-khối lượng phân tử các Polyaminoamin Dendrimer và dẫn xuất
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu chế tạo xúc tác SO4 2-/ZrO2, ứng dụng cho phản ứng este hóa dầu vi tảo
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu đặc trưng các tính chất của xúc tác KI/Al2O3, ứng dụng cho phản ứng tổng hợp nhiên liệu kerosen sinh học từ dầu hạt cải
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu đặc trưng hình thái và hiệu quả của hệ xúc tác CuO- ZnO/Al2O3 cho quá trình hydro hóa CO2 thành metanol bằng các phương pháp SEM-EDX, XRD, TPR-H2, hấp phụ N2
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu điều chế và khảo sát tính chất của vật liệu Perovskit Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3 ứng dụng cho pin nhiên liệu oxit rắn
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu khử màu và khoáng hóa thuốc nhuộm hoạt tính bằng quá trình oxi hóa điện hóa trên điện cực titan
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất tạo cấu trúc khác nhau đến sự hình thành mầm tinh thể SAPO-5 bằng các phổ trong dòng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu ảnh hưởng của khuôn mềm CTAB đến hình dạng hạt nano vàng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu ảnh hưởng của Si, La đến độ bền nhiệt của chất mang oxit nhôm
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu phương pháp tổng hợp và tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình trật tự SO4 2-/Zr-SBA-15
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu phản ứng tổng hợp nhiên liệu diesel sinh học thế hệ mới BHD (Bio-Hydrofined-Diesel) từ dầu mỡ động thực vật bằng phương pháp Hydrocrcking xúc tác
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu quá trình tách pectin từ nha đam (Aloe barbadensis Miller)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu tổng hợp bột màu ba thành phần cỡ hạt nano có cấu trúc spinel CoxCu(1-x)Al2O4 ở nhiệt độ thấp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano ZnO ứng dụng trong quá trình loại H2S trong khí tự nhiên
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dạng hydrotalxit, ứng dụng cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa thu nhiên liệu Kerosen sinh học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể lưỡng chức năng meso calcium silicate (MCS), ứng dụng cho phản ứng chuyển hóa dầu vi tảo thành nhiên liệu sinh học biodiesel
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở H-ZSM cho phản ứng nhiệt phân nhựa phế thải để sản xuất nhiên liệu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đánh giá hàm lượng crom, mangan và chì trong một số loài nhuyễn thể nuôi tại Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ảnh hưởng của bức xạ UV tới sự phân hủy thuốc nhuộm hoạt tính trong quá trình oxi hóa điện hóa trên điện cực titan
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ảnh hưởng của CeO2 đến sự kết tinh và các tính chất của gốm thủy tinh nha khoa liti disilicat
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ảnh hưởng của khoảng cách và lưu lượng phun ở hiệu điện thế cao áp một chiều cố định đến đường kính sợi nano polyvinyl ancol (PVA) chế tạo bằng phương pháp electrospinning
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ảnh hưởng của thành phần hệ xúc tác CuO-ZnO/Al2O3 và điều khiện phản ứng đến hiệu quả của quá trình tổng hợp metanol từ H2/CO2
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nâng cao độ bền và nồng độ rutin của hệ huyền phù rutin-nước với sự hỗ trợ của etanol và sodium stearoyl lactylate (SSL)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân hủy chất màu Hữu cơ trong nước bằng xúc tác quang ZnO pha tạp Mn kích thước nanomet
mở phần này của thư viện và xem nội dung Postsitive effect of dendrimers nanocarriers on reducing cytotoxicity of anticancer drugers
mở phần này của thư viện và xem nội dung Preparation of chitosan/gelatin composite sponge for wound healing application
mở phần này của thư viện và xem nội dung Production of Biodiesel from non-Edible vegetable oils with porous solid acid catalysts
mở phần này của thư viện và xem nội dung Remarkable catalytic performance of a cobalt zeolitic imidazolate framework zif-9 for aerobic oxidation of amines
mở phần này của thư viện và xem nội dung Soft-template synthesis of mesoporous carbon and its gold supported derivative sa catalyst for oxidation of styrene to benzaldehyde
mở phần này của thư viện và xem nội dung So sánh kết khối Hydroxyapatit ép nóng và không ép nóng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Supercritical fluid extraction of Cinnamaldehyde from the bark of Cinnamomum cassia Ness et Bl
mở phần này của thư viện và xem nội dung Synthesis and application of silicon dioxide based nanohybrids as a potential mobility anhancing agent for passive liquide in oil exploitation
mở phần này của thư viện và xem nội dung Synthesis and in vitro characteristics of sintered hydroxyapatite
mở phần này của thư viện và xem nội dung Synthesis and screening of nano hybrid dispersion/surfactant systems on the enhanced oil recovery capacity for offshore high temperature high pressure oil reservoirs
mở phần này của thư viện và xem nội dung Synthesis of Fe3O4-core/TiO2-shell materials for photocatalysis application
mở phần này của thư viện và xem nội dung Synthesis of hypercrosslinked polystyrene used as sorbent for determination of volatile organic compounds in gaseous samples
mở phần này của thư viện và xem nội dung The synthesis of metal-organic framework Mil-101 and its application to the adsorption of dyes
mở phần này của thư viện và xem nội dung Synthesis of new chalcone derivatives containing amine moiety with potentially antimicrobial activities
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp Biodiesel từ dầu trẩu và so sánh tính chất nhiên liệu B-5 của nó với dầu Diesel sử dụng cho động cơ xe ôtô trên bệ thử CD48
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp bột màu CoFe2xAl2-2xO4 ở nhiệt độ thấp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp chất lỏng ion tosilat 1-(2,2,2-trifluoretil)-3-metilimidazolium làm chất điện giải trong pin litium
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp Forsterite (Mg2SiO4) bằng phương pháp sol-gel ứng dụng làm vật liệu y sinh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp Hydrotalcit từ dịch lỏng của bùn đỏ và khảo sát khả năng hấp phụ thuốc nhuộm của Hydrotalcit sau khi nung
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp một số dẫn xuất của 3-aminocoumarin
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của các phức chất Cu(I) với thiosemicacbazon xitronenlal và camphor
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp và hoạt tính oxi hóa CO của xúc tác spinel CuCr2O4 mang trên xương gốm tổ ong
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ và hoạt tính cùa UiO-66 trong phản ứng hydro hóa cacbon monoxit thành metanol
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp và tạo màng nanocompozit PVDF/SiO2 ứng dụng trong nguồn điện
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổng hợp xúc tác trên cơ sở bentonite và ứng dụng cho sản xuất hydro từ nhiệt phân than bùn
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vật liệu điện cực cấu trúc spinel LiMn2O4 pha tạp Ni, Co ứng dụng trong pin sạc lithium hiệu điện thế cao
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vật liệu không nung trên cơ sở geopolymer hóa bùn đỏ, tro bay và tràng thạch

Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.

Dịch vụ trực tuyến