TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ ĐH Công nghiệp TP. HCM năm 2015 (song ngữ: Việt – Anh)
06/10/2017

Mô tả: gồm các Luận án Tiến sỹ ĐH Công nghiệp TP. HCM được nộp lưu chiểu về thư viện năm 2015.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh. Số lượng: 23 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Accounting theory of financial instruments and drawing up Vietnam financial instruments accounting standard
mở phần này của thư viện và xem nội dung Application of Modified TiO2 Nanotube Arrays in Determination and Removal of Environmental Pollutants
mở phần này của thư viện và xem nội dung Development of DNA biosensing technologies with emerging nanomaterials : A dissertation submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Doctor of Science in Analytical Chemistry in the Graduate School of Hunan School
mở phần này của thư viện và xem nội dung The effect of devaluation on Trade Balance in Vietnam : Master Thesis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Enzymatic Studies on Nucleic Acid Binding Proteins: DEAD-box Protein CshA from Staphylococcus aureus and RNA-dependent RNA Polymerases from Viruses
mở phần này của thư viện và xem nội dung Floating point arithmetic for compatible asip architecture
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hội tụ chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
mở phần này của thư viện và xem nội dung Image processing techniques for tracking vehicle speed
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kinetics of polymerizations and degradations formodified bismaleimide-4,4-diphenylmethane/barbituric acidand bisphenol A diglycidyl ether diacrylate/barbituric acid
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lý thuyết kế toán công cụ tài chính và xây dựng chuẩn mực kế toán công cụ tài chính Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Modeling and control of Piezoelectric Actuators and Magneto-rheological Fluid Based Systems Considering Hysteresis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ứng dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên vào xây dựng hệ thống phục vụ khách hàng tối ưu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu ứng một số phương pháp mới trong cảm biến quang sinh học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán hư hỏng ổ lăn dựa trên thuật toán tối ưu hóa phản ứng hóa học và máy học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu độ tin cậy của kết cấu trên cơ sở hàm bán kính
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín trong mối quan hệ với đạo đức kinh doanh tại các doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Novel method development of optical biosensors
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp ANP dựa trên định lượng SWOT
mở phần này của thư viện và xem nội dung A proposed model to measure the ICT maturity of enterprise using aggregative group decision making under fuzzy environment
mở phần này của thư viện và xem nội dung Research on roller bearing fault diagnosis methods based on Chemical Reaction Optimization Algorithms and Support Vector Machine
mở phần này của thư viện và xem nội dung Research on structural reliability analysis based on radial basis function
mở phần này của thư viện và xem nội dung Research on the sequential pattern mining algorithms using prefix-tree structure
mở phần này của thư viện và xem nội dung The research on time series analysis techniques
mở phần này của thư viện và xem nội dung Structure and Mechanism Studies of Sugar Epimerase from Dictyoglomus turgidum
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Study of Analytic Network Process Based Quantitative SWOT Method
mở phần này của thư viện và xem nội dung A Study of Influence of Attitude towards Confucian’s Cardinal Virtues on Ethical Behavior in Business of Vietnamese Managers at State-owned Enterprises
mở phần này của thư viện và xem nội dung Synthesis and bioactivity of some novel 2,4 – Disubstituted Thiazole derivatives
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến