TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong tạp chí Kế toán – Kiểm toán năm 2008 – 2010
11/10/2017

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong tạp chí Kế toán – Kiểm toán năm 2008 – 2010.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 110 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Bỏ mức vốn đầu tư trong chi NSNN.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bàn về biện pháp phát hiện gian lận, tham nhũng của Kiểm toán viên nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bàn về mục tiêu cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán doanh thu bán hàng.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bàn về nội dung kiểm toán công tác đấu thầu trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dự toán Ngân sách nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dự toán NSNN.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bàn về thực trạng và gải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Các rủi ro nghề nghiệp và giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò của Kiểm toán Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chuẩn mực kế toán số 05 và vấn đề hoàn thiện chế độ kế toán bất động sản đầu tư qua thực tế tại Hải Dương.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cải cách Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam dưới góc nhìn kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Công tác kế toán theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con ở Việt Nam và thế giới.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Công tác xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật của KTNN và những vấn đề đăt ra.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ sở lý luận của việc xác lập cơ sở hạ tầng làm một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính cho đào tạo đại học.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giao dịch thanh toán với dựa trên cổ phiếu trong công ty cổ phần và phương pháp kế toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giám sát thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động kinh tế Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hướng tới chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế và quan điểm xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đổi mới, hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách bô, ngành để nâng cao chất lượng kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm soát chi phí hữu ích và chi phí không hữu ích: giải pháp định hướng chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm soát nội bộ đối với quá trình thu chi tiền mặt tại ngân hàng thương mại.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán chi ngân sách địa phương, một số vấn đề cần lưu ý trong kiểm toán tổng hợp.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán Chuyên đề “Hỗ trợ lãi suất” Cách tiếp cận nào hợp lý?
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi trong kiểm toán báo cáo tài chính.
mở phần này của thư viện và xem nội dung kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán nội bộ trong các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển: Thực trạng và giải pháp.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ý kiến đóng góp về ghi nhận doanh thu, chi phí đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tour liên quan đến 2 kỳ kế toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán – kiểm toán với sự minh bạch thông tin tài chính trên thị trường.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán một số nghiệp vụ phát sinh trong quá tái cơ cấu doanh nghiệp.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán quản trị môi trường khung lý thuyết và khả năng áp dụng vào Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán quản trị môi trường và khả năng áp dụng vào Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán sáp nhập doanh nghiệp Kinh nghiệm Quốc tế.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và những cạm bẩy đối với nhà đầu tư.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Liệu có thể tin cậy thông tin về đầu tư tài chính trên báo cáo tài chính cảu các doanh nghiệp hiện nay.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lạm phát – Vai trò của kiểm toán Nhà nước trong việc kiềm chế lạm phát.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Làm rõ phương pháp xác định và hoạch toán đối với các hình thức liên doanh theo quy định hiện hành.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Làm rõ sự khác biệt giữa các quy định về hoạch toán kế toán trong giai đoạn hiện nay.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Làm rõ VAS 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lập, trình bày công khai báo cáo tài chính đối với các công ty đại chúng ở Việt Nam theo hướng tiếp cận hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đảm bảo và tăng cường tính độc lập của Kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của Kiểm toán Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mục tiêu và nội dung kiểm toán chủ yếu trong lĩnh vực quản lý thuế.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mói quan hệ giữa trường đại học với các doanh nghiệp trong việc nâng cao đào tạo nguồn nhân lực ngành kế toán – kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số giải pháp hoàn thiện công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số giải pháp hoàn thiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số giải pháp nhằm đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ trong đơn vị.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số điểm cần lưu ý khi quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT mới từ thực tế thực hiện Luật thuế GTGT hiện hành.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số ý kiến về hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của kiểm toán Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số ý kiến về xây dựng quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số quan điểm cơ bản về tái cơ cấu vốn của doanh nghiệp nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số suy nghĩ về cách ghi chép nhật ký làm việc của kiểm toán viên.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số vấn đề cần được lưu ý khi tiến hành một cuộc kiểm toán chuyên đề.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số vấn đề lý luận về chất lượng kiểm toán và các cấp độ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số vấn đề về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số vấn đề về quản lý tài chính, kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ứng dụng mô hình phân tích thông tin thích hợp lập báo cáo phân tích phương án kinh doanh.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính do doang nghiệp kiểm toán độc lập thực hiện.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ngân hàng thương mại với vai trò thực thi chính sách tiền tệ và góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoạt động.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đánh giá việc lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Chuẩn mực Kế toán Việ Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nhận diện, phân tích, đánh giá rủi ro – Trọng tâm của kế hoạch kiểm toán và những câu hỏi còn bỏ ngỏ.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Những giải pháp cơ bản về cơ chế giám sát thị trường tài chính Việt Nam nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nhìn lại quá trình thực hiện Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi năm 2002.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán chi ngân sách địa phương và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Áp dụng quy trình phân tích vào việc phát hiện sai sót, gian lận trên báo cáo tài chính.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân bổ giá trị hao mòn tài sản cố định trong các bệnh viện.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích sự biến động và xử lý hênh lệch định mức chi phí gắn với kế toán chi phí chế biến theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 02.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp và những vấn đề dặt ra hiện nay.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn vay đâu tư xây dựng ở các địa phương.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quy chế pháp lý về tự chủ tài chính của trường đại học công lập – thực trạng và hướng hoàn thiện.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sự phối hợp trong tổ chức công tác kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Từ góc nhìn kế toán quản trị đánh giá lại hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành truyền thống của Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thanh tra kiểm toán góp phần minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực thể kinh doanh trong kế toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực trạng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty ở Việt Nam hiện nay.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực trạng và giải pháp đảm bảo chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thẩm định kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thông tin kế toán về kết quả, hiệu quả theo chuỗi giá trị và nhuuwngx ảnh hưởng đến quản trị doanh nghệp Việt Nam trong xu hướng hội nhập, phát triển.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tiến trình xây dựng và những vấn đề cần làm rõ hơn về Dự án Luật Kiểm toán độc lập.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tiến trình xây dựng và những vấn đề cần làm rõ hơn về Dự án Luật kiểm toán độc lập đối với các quy định liên quan đến tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tội trốn thuế và trách nhiệm của Kiểm toán viên Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tỷ lệ vốn góp ảnh hưởng đến phương pháp hạch toán kế toán các khoản đầu tư.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tìm hiểu và phân tích ba kỹ thuật mơi strong việc đánh giá dự phòng nợ phải thu khó đòi.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tăng cường phân tích báo cáo tài chính khi thực hiện cơ chế tự khai tự nộp thuế.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với kiểm soát rủi ro kiểm toán của các coogn ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Trao đổi về một số khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận doanh nghiệp.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Trao đổi về vấn đề công bố và sử dụng thông tin tài chính trong công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vai trò của hoạt động kiểm toán với quản lý ngân sách Nhà nước.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vai trò của kiểm toán hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vai trò của kế toán trong phòng chống tham nhũng trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vai trò của thông tin về các bên liên quan đối với việc thu thập bằng chứng kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vay dài hạn sự lựa chọn tói ưu trong hoạt động tài chính công ty cổ phần?
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng các nguyên tắc của Basel để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng chuẩn mực hợp đồng xây dựng trong việc xác định rui ro và các thủ tục kiểm toán doanh thu, chi phí trong việc xác định rủi ro và các thủ tục kiểm toán doanh thu, chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính của doang nghiệp xây lắp.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng phương pháp tài khoản để hiểu bút toán toán “Loại trừ khoản đầu tư vào công ty con…” khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xem xét lại vai trò của các lý thuyết quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch của thồn tin tài chính trong các doanh nghiệp.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xử lý các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm – Kiểm toán viên cần biết.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xu hướng phát triển của kiểm toán nội bộ qua các định nghĩa của Viện kiểm toán viện nội bộ quốc tế.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xây dựng Luật Kiểm toán độc lập đảm bảo phù hợp và thống nhất với các bộ luật khác liên quan.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đẩy mạnh công tác kiểm toán tuân thủ – giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trong xu thế hội nhập, phát triển.
mở phần này của thư viện và xem nội dung 20 bước để xác định giá trị tài sản cố định vô hình.
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến